ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มเก่า หมู่ที่ 1 ซอย 5 (บริเวณข้างบ้าน รอ.สุจินต์ คงกำเนิด          ถึงบริเวณสวนนายสมหมาย วงศ์ใหญ่) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด)     ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)