ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเค็มใหม่ หมู่ที่ 2 (ซอย 6 ต่อจากจุดเดิม)
จุดที่ 1 ซอย 6 (ต่อจากจุดเดิมหน้าบ้านนางจันทร์ ขันโท ) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร     หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
จุดที่ 2 (ซอยข้างบ้านนายสมชาย หอมชิต) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ย         0.15 เมตร
ความยาวรวม 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด)       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)