ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อรับน้ำ บ้านดอนลาว หมู่ที่ 8 (ซอยข้างบ้านนางสาวบานทม กันทะสอน) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน 3 บ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80x0.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)