ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องค้อม หมู่ที่ 10
  จุดที่ 1 ทางเข้าป่าสุสาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
  จุดที่ 2 บ้านนายคำ อ่อนดี ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร
  จุดที่ 3 บ้านนายจันทร์ ชุมนุมพร้อม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร
  จุดที่ 4 บ้านนายศักดา ดั้นเมฆ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร
  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)