ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญชัย หมู่ที่ 12
  จุดที่ 1 ซอย 1 (บ้านนายบรรจง ใจปันธิ ถึงบ้านนายเหวด สายสะอาด )  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร
  จุดที่ 2 ซอย 2 (บ้านนางชมลพร ชื้นสว่าง ถึงบ้านนายสุทัศน์ ใจปันธิ) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร
   จุดที่ 3 ซอย 5/1 (บ้านนางคำ พระบุญมี ถึงบ้านนายอิ่นแก้ว  ช่อดอกรัก) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร
    พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เจดีย์คำกำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)