ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ไพรสนธิ์ หมู่ที่ 3 (ซอยป่าสุสาน) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)