ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนลาว  หมู่ที่ 8 (เชื่อมซอย 1 กับ ซอย 3) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร และวางท่อขนาด ศก.0.30 เมตร 2 จุด จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน   1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลาง 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)