ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอัมพร หมู่ 11 (จากบ้านนายสุบิน มะลิวรรณ์) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.1.00 เมตร และยาแนว ยาว 69 เมตร พร้อมบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุก 10.00 เมตร และถมดินหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)