นายนัฐพล  กันทะสอน

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมหมาย  ราษี

 

 

 

นายสีก๋วน  สายฉลาด

รองนายก อบต.

 

 

 

รองนายก อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์  ชิดสนิท

 

 

 

 

เลขานายก.

 

 

 

บุคลากร อบต.เจดีย์คำ
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาอบต.เจดีย์คำ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม