นายนัฐพล  กันทะสอน

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมหมาย  ราษี

 

 

 

นายสีก๋วน  สายฉลาด

รองนายก อบต.

 

 

 

รองนายก อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์  ชิดสนิท

 

 

 

 

เลขานายก.