นายจีรศักดิ์   จิตวงศนันท์

 

 

 

 

หัวน้ากองการศึกษาศาศนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศาริกา  วงค์ราษฎร์

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิกุล    อินเทพ

 

นางกรองกาญจน์   บัวงาม

 

นางพัชรินทร์   ปัญญากอง

ครู

 

ครู

 

ครู

 

 

 

 

 

 

 

นางนงลักษณ์   สมณะ

 

นางจินดา   วงศ์ใหญ่

 

นางฟองจันทร์   รสเข้ม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

นางธัญชนก  ชุมนุมพร้อม

 

นางนารีรัตน์   แจ้งสว่าง

 

นางบุษบา    ชิดสนิท

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรนุช   ฤดีใจ

 

 

 

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก