นางอุบลวรรณ์   อินทมูล

 

 

 

 

หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธันยพร  วงศ์ใหญ่

 

 

 

 

ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติพงษ์   หายทุกข์

 

 

 

 

พนง.ขับรถเครื่องกลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพักร์  ชุมนุมพร้อม

 

 

 

นายวรชิต   กันทะสอน

พนง.ติดตามรถขยะ

 

 

 

พนง.ติดตามรถขยะ