นายจิรพัฒน์  ชุมนุมพร้อม

 

 

    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน    

 

 

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

นายจิรพัฒน์  ชุมนุมพร้อม

 

นายกิจนิยม  สมฤทธิ์

 

นายประพันธ์ กันทะสอน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายช่างโยธา

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

       
    นายสิทธิกร  อุดอ้าย    
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา