นางปรีชญา  พิพัฒนพงศ์กุล

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางพรวิภา   บังศรี

 

 นายจักรพงษ์   เกี๋ยงตาล

 

สอ.ยงยุทธ   หอมนาน

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 

บุคลากร

 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมานพ  กาติ๊บ

 

 

 

พุทธชาติ   เกี๋ยงตาล

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนีย์    โนราช

 

 

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกราช   ใจคำ

 

 

 

 

พนักงานขับรถ

 

 

         
       
    นายสันธาน   กันทะสอน    

 

 

คนงานทั่วไป