นายสยาม   เสริมสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

นางนงลักษ์   อำมาตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ