นายบุญช่วย  หายทุกข์

 

 

 

 

ประธานสภา  อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูวนาท  กันทะสอน

 

 

 

 

รองประธาน อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเอี้ยงน้อย  หอมนาน

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 1

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศรีไพร    ขยา

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 2

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวันใจชื่น

 

 

 

นายนภัสกร  กันทะสอน

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 3

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอินแหลง    ดับโศรก

 

 

 

นายเชพย์    คำพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 4

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีรพัฒน์   บัวงาม

 

 

 

นายศรีทนชนะพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 5

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 6

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมัย    กันทะสอน

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 7

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจิรายุทธ  กันทะสอน

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 8

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปิยวรรณ  มังคลาด

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 9

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเพิ่ม    สุวรรณทา

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 10

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพยับ  กลิ่นหอม

 

 

 

นายสมศักดิ์  ชุมนุมพร้อม

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 11

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอิ่นคำ  โครงกาพย์

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 12

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 12