นายนัฐพล  กันทะสอน

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมหมาย  ราษี

 

 

 

นายสีก๋วน  สายฉลาด

รองนายก อบต.

 

 

 

รองนายก อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์  ชิดสนิท

 

 

 

 

เลขานายก.

 

 

 

บุคลากร อบต.เจดีย์คำ
ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภาอบต.เจดีย์คำ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญช่วย  หายทุกข์

 

 

 

 

ประธานสภา  อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูวนาท  กันทะสอน

 

 

 

 

รองประธาน อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเอี้ยงน้อย  หอมนาน

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 1

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศรีไพร    ขยา

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 2

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวันใจชื่น

 

 

 

นายนภัสกร  กันทะสอน

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 3

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอินแหลง    ดับโศรก

 

 

 

นายเชพย์    คำพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 4

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพีรพัฒน์   บัวงาม

 

 

 

นายศรีทนชนะพิมพ์

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 5

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 6

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมัย    กันทะสอน

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 7

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจิรายุทธ  กันทะสอน

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 8

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปิยวรรณ  มังคลาด

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 9

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเพิ่ม    สุวรรณทา

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 10

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพยับ  กลิ่นหอม

 

 

 

นายสมศักดิ์  ชุมนุมพร้อม

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 11

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอิ่นคำ  โครงกาพย์

 

 

 

-ว่าง-

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 12

 

 

 

สมาชิกสภา อบต.   หมู่ 12

 

 

นายสยาม   เสริมสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

นางนงลักษ์   อำมาตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 

 

 

 

 

 

 

 นางปรีชญา  พิพัฒนพงศ์กุล

 

 

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางพรวิภา   บังศรี

 

 นายจักรพงษ์   เกี๋ยงตาล

 

สอ.ยงยุทธ   หอมนาน

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 

บุคลากร

 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมานพ  กาติ๊บ

 

 

 

พุทธชาติ   เกี๋ยงตาล

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนีย์    โนราช

 

 

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกราช   ใจคำ

 

 

 

 

พนักงานขับรถ

 

 

         
       
    นายสันธาน   กันทะสอน    

 

 

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนันท์นภัส  เชื้อสะอาด

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรอนงค์   วงศ์ราษฎร์

 

 

 

นางกัญญาภัค   บุญเทพ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีร์สุดา  อินแสนสืบ

 

 

 

 

นักวิชาการคลัง

 

 

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนันธิยา   รวมสุข

 

 

 

 

ผช. จนท.จัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจิรพัฒน์  ชุมนุมพร้อม

 

 

    นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน    

 

 

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

นายจิรพัฒน์  ชุมนุมพร้อม

 

นายกิจนิยม  สมฤทธิ์

 

นายประพันธ์ กันทะสอน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายช่างโยธา

 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

       
    นายสิทธิกร  อุดอ้าย    
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา    
 

 

 

 

 

    นางนงลักษ์   อำมาตย์    

 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

 รักษาราชการแทน

 

 

 

 

หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธันยพร  วงศ์ใหญ่

 

 

 

 

ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิตติพงษ์   หายทุกข์

 

 

 

 

พนง.ขับรถเครื่องกลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพักร์  ชุมนุมพร้อม

 

 

 

นายศรีวรรณ  คำสาร

พนง.ติดตามรถขยะ

 

 

 

พนง.ติดตามรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

นายจีรศักดิ์   จิตวงศนันท์

 

 

 

 

หัวน้ากองการศึกษาศาศนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศาริกา  วงค์ราษฎร์

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิกุล    อินเทพ

 

นางกรองกาญจน์   บัวงาม

 

นางพัชรินทร์   ปัญญากอง

ครู

 

ครู

 

ครู

 

 

 

 

 

 

 

นางนงลักษณ์   สมณะ

 

นางจินดา   วงศ์ใหญ่

 

นางฟองจันทร์   รสเข้ม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

นางธัญชนก  ชุมนุมพร้อม

 

นางนารีรัตน์   แจ้งสว่าง

 

นางบุษบา    ชิดสนิท

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรนุช   ฤดีใจ

 

 

 

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

   
 

หมวดหมู่รอง