ประชาสัมพันธ์การแสดงตนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแนบเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกfiles/sadangton.pdf