ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

......................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น            พนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง                   

                   1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                         (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                  จำนวน  1  อัตรา

 

ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่                       วันที่  7 – 20  มิถุนายน  2562  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.  ได้ที่                 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เจดีย์คำ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕488-1149 ต่อ 101 และทาง เว็บไซต์  www.jedeekham.go.th