ชื่อ - นามสกุล :ธีรวัฒน์ บัวหลวง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างโยธา
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยช่างโยธา
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 4 ต.น้าแวน อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :
Email :peakct@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยช่างโยธา