ชื่อ - นามสกุล :กัญญาภัค บุญเทพ
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานจัดเก็บรายได้
ที่อยู่ :หมู่ 11 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดเก็บรายได้