ชื่อ - นามสกุล :อรอนงค์ วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก :การเงินและบัญชี
ที่อยู่ :หมู่ 9 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ พ.พะเยา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงินและบัญชี