ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2560

 

งานจัดเก็บภาษี