รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 (ผด.3)