รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560  ถึงเดือนกันยายน 2560 (ผด.3)