โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านกว้าน หมู่ 6 (ข้างถนนสายหลักต่อจากหน้าวัด) ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 128.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.เจดีย์คำกำหนด) ราคากลาง  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)